Consultancy – interactie met impact!

Sinds 2016 ben ik actief als consultant. Het motto dat “iedereen er baat bij heeft als leiders beter worden”, drijft  mij hierin. Bedrijfsprocessen, governance, maar vooral de mensen en hun gedrag en doelstellingen zijn daarbij de bepalende factoren. Ik richt me op het daadwerkelijk veranderen van gedrag, door de best passende structuren en afspraken interactief te ontwikkelen. Dan krijgt interactie impact!

Sociaal Domein

We bevinden ons in een periode waarin veel onzeker is en wordt. Het individualisme en de ontzuiling zijn kenmerkend voor de tijd waarin we leven. Het sociale domein is de komende jaren onderhevig aan een enorme ontwikkeling waarin de ondersteuning van kwetsbare burgers blijft bestaan. Netwerken en een overstijgdende blik zijn daarbij essentiëel . Dit samen vraagt niet alleen kennis en kunde in het sociaal domein. Ik combineer de kennis van netwerkgovernance en het sociale domein.  Zo kunnen partners in het sociale domein inspelen op de sociale  ontwikkelingen en de eigen doelstellingen blijven behartigen- dat is interactie met impact!

Zorg

De overheid delegeert meer en meer taken naar de samenleving via verschillende vormen van governance. Dit vraagt om organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving van opdrachtgevers en afnemers.  De  zorg is de komende jaren onderhevig aan een enorme ontwikkeling waarbij de vertaling naar de eigen bedrijfsvoering vraagt om flexibiliteit en borging van de doelen. Dit vraagt niet alleen kennis en kunde van de interne organisatie, ik combineer  de kennis over de interne bedrijfsvoering en omgeving van de organisatie. Zo kunnen organisaties inspelen op de netwerkvragen en de eigen doelstellingen blijven behartigen- dat is interactie met impact!

Evenementen en media

Media- en producenten van grootschalige evenementen zijn organisaties die onder grote druk presteren. En vaak is dit niet alleen de tijdsdruk waarmee rekening wordt gehouden. Allerlei facetten vanuit de overheid dragen er aan bij dat de taken en verantwoordelijkheden toenemen.  Denk aan veiligheid, technische ontwikkelingen en natuurlijk duurzaamheid. Hoe ga je daarmee om terwijl overheden voor culturele producties steeds minder over hebben en zelfs sponsoring vragen voor zeer grote internationale producties.  Evenementen en mediaproducties zijn projecten waarin de verschillende deelprocessen naadloos op elkaar moeten aansluiten, communicatie sluitend is en er duidelijke taak en verantwoordleijkheidsverdeling een enorme bijdrage kan geven in het beperken van de kosten en dus winstgevende producties. Daar geniet iedereen van!

Processen waaraan gewerkt is:

 • Organisatie Ontwikkeling Productiebedrijf Evenementen
 • NetwerkGovernance Publieke Omroep
 • Cultuurverandering organisatie LVG
 • Meldingen Incidenten Cliënten VG / LVG
 • Meldingen Incidenten Medewerkers VG / LVG
 • Onderzoek Incidenten Zorg VG
 • Behandelorganisaties en behandelplanning
 • Jaarurensystematiek, roostering en dagstructuren VG / LVG / VVT
 • Intakeprocedures behandelorganisaties
 • Implementatie & Borging methodiek LVG
 • Managementgedrag in de VVT / VG / LVG
 • Ontwikkeling indicatiesystematiek LVG iswm VBOC
 • Ontwikkeling PVE CRM Systeem
 • Verbetertrajecten nav IGZ rapporten
 • Ontwikkeling BI in de VG / LVG
 • Ontwikkeling Beleidsagenda en Meerjarenplanne
 • Beleidsontwikkeling Zorg en Dwang in de LVG
 • Accreditatiebeleid Orthopedagosche Behandelcentra
 • Corporate Communicatie
 • Koningsnacht en – dag 2019 Groningen
 • Reflectie zorgteams tbv Kwaliteitsrapportage
 • Integraal melden Incidenten VG / LVG
 •