Skip to content
 • Informatievoorziening en beeldvorming

  Goede besluiten neem je als je goed geïnformeerd bent. Veel potentieel omwonenden hebben dit beeld van een zonnepark. Of ze dit ooit daadwerkelijk zien is maar zeer de vraag. Bureau van Burken helpt de juiste informatie te vinden!

 • Burgerparticipatie

  Als burger meepraten en meedoen is nog niet zo eenvoudig. Met allemaal experts aan tafel vraagt burgerparticipatie kennisdelen en vertrouwen. Bureau van Burken begeleidt burgers en experts naar het gewenste resultaat. Een nieuwe vorm die de overheid ingeeft om zo de grote maatschappelijke vraagstukken van de nu en toekomst samen het hoofd te bieden. Hiermee wordt iedereen mede-probleemeigenaar en dus kanshebber.

 • Onafhankelijkheid: onze expertise

  Onze voorzitters en secretariaat ondersteunen vanuit een onafhankelijke positie.

  We zijn de proces en inhoudsexperts aan tafel zonder een belang bij het project en faciliteren het proces voor iedereen.

 • Energietransities een complex vraagstuk

  Lokale energietransities vormen een forse uitdaging voor de lokale overheden. Naast alle wet - en regelgeving toe passen moet ook eigen beleid en burgerparticipatie vorm worden gegeven. Bureau van Burken beschikt over een team experts om dit met de gemeente vorm te geven.

Inrichten van Burgerparticipatie

Moeilijke dingen simpel maken

Moeilijke dingen simpel maken vraagt kennis over processen en inhoud om een gelijk speelveld te creëren. Bureau van Burken ontwikkelde een model voor burgerparticipatie gebaseerd op wetenschappelijke modellen over effectieve netwerken en burgerparticipatie.

Secretariaat en ondersteuning in proces

Ritme en richting van informatie tot besluiten

Burgerparticipatie staat of valt met goede begeleiding en ondersteuning van alle stakeholders. Het (h)erkennen van standpunten en daarop acteren vraagt nieuw gedrag. Rust en regelmaat door voorzitters en secretariaat geeft houvast en helpt alle partijen om hun belangen te behartigen.

Gemeentelijke visie en programma

Duidelijke kaders en ruimte tot ontwikkeling

De lokale energietransitie vraagt duidelijke kaders op tal van onderwerpen. De ruimtelijke ordening, de effecten op het milieu, lokale financiële participatie en governance. Bureau van Burken beschikt over een netwerk van experts die hierin alle stakeholders kunnen informeren en ondersteunen.

Onze aanpak en diensten

Gelijk speelveld voor iedereen

Een gelijk speelveld ontstaat als er er- en herkenning is van alle belangen aan tafel en iedereen zich daarna gedraagt. De vraag van de één is even belangrijk als de kennis van de ander.

Dit betekent dat het speelveld zo wordt ingericht dat alle stakeholders met een gelijke positie aan tafel zitten maar ook dat er duidelijk afspraken worden gemaakt over besluitvorming, consensus, werkgroepen en het recht op ruggespraak en ondersteuning.

Onze aanpak bestaat uit een overleg structuur waarin informatievoorziening en beeldvorming belangrijker zijn dan eenduidige besluitvorming.

Het proces is ingericht om samen een omgevingsadviesplan te maken waarmee de gemeenteraad in het vergunningstraject kan toetsen hoe en of de belangen van de andere stakeholders in de vergunningsaanvraag zijn opgenomen.

Onze onafhankelijke experts verbeteren de informatiepositie van alle stakeholders, helpen bij het gezamenlijk ontwikkelen van de beeldvorming, helpen bij het effectief communiceren en maken zo met u en de anderen een omgevingsadviesplan en of een maatschappelijk toetsingskader.

Het omgevingsadviesplan, als product van dit proces, is een voorgestructureerd document waarin facetten die relevant zijn voor de landelijke inpassing worden behandeld. Het maatschappelijke toetsingskader helpt bij inrichten van de financiële structuren en goede bestuur / good governance.

De burgers krijgen in deze complexe ontwikkeling nieuwe verantwoordelijkheden en dus een nieuwe rol.
Het is de verwachting dat dit in de komende jaren meer en meer van burgers wordt verwacht in tal van maatschappelijke vraagstukken.
Van de gemeente, ontwikkelaars en andere stakeholders vraagt dit om zich als partner op te stellen binnen een door de landelijke overheid gegeven kader.
Dit is niet altijd makkelijk, met een gezamenlijke ambitie lukt het wel!

Procesinrichting

Bureau van Burken richt met u het participatieproces zo in dat er ritme en richting komen in de overlegstructuren.

Burgerparticipatieplannen

Burgers zijn de lokale experts die bekend zijn met de omgeving in alle facetten. Wij ondersteunen hen in het verwoorden en uitdragen van de lokale- en burger belangen.

Procesondersteuning

Voorzitters

Een onafhankelijke voorzitter in een overlegtafel maakt het mogelijk dat alle belangen aan het woord komen en bijdragen.

Procesondersteuning

Secretariaat en Notulen

Goede overlegstructuren worden ondersteunt met de juiste info op het juiste moment. De overleggen zijn navolgbaar en worden daarom genotuleerd.

Kennis en kunde

Onafhankelijke experts

Burgerparticipatie begint bij het goed informeren van de niet-experts. Bureau van Burken heeft relevante experts die met u informatie delen én de kennis van anderen ontsluiten.
Wij zijn experts in onafhankelijkheid en proces.

Omgevingsadviesplan

Dit document geeft kader en ruimte aan de inhoud die bij de ontwikkeling en planvorming van energiepark gebruikt kan worden.

Maatschappelijk en financieel toetsingskader

Dit document beschrijft hoe de financiële en governance structuren zijn ingericht.

Onze succesfactoren

Juiste mensen op de sleutelposities zonder macht

Kennis, capaciteit en beschikbaarheid

Duidelijke doelstellingen en verwachtingen

Duidelijkheid naar en over elkaar

Methodische onderbouwt met PDCA structuren

Toetsbaar, logische en opvolgend

Informatie en communicatie voor alle stakeholders

Openheid en gelijkheid in informatie

Balans in sturen en besturen van de partners

Reflectie op sturing en vrijheid

Nieuwe relatie tussen gemeente en burger

Een gelijk speelveld en nieuw gedrag

Her- en erkenning van alle stakeholders

We waarderen alle inzet en bijdragen

Acceptabele belasting voor alle partijen

Idereeen even sterk in de dialoog

Contactgegevens

Bureau van Burken

Bureau voor Burgerparticipatie

OAR-ondersteuning

HANDELSGEGEVENS

Algemene Voorwaarden

Designed using Unos Premium. Powered by WordPress.