Skip to content
 • Energietransitie

  Nederland staat voor een enorm maatschappelijk vraagstuk. Overheden, energiemaatschappijen en gebruikers hebben belang bij een betrouwbaar netwerk en groene energie. Dit vraagt meer dan samenwerken met elkaar.

 • Burgerparticipatie

  Als burger meepraten en meedoen is nog niet zo eenvoudig. Met allemaal experts aan tafel vraagt burgerparticipatie kennisdelen en vertrouwen. Bureau van Burken begeleidt burgers, overheid en experts in de onderlinge samenwerking om samen te werken aan een omgevingsadvies.

 • Opvang ontheemden

  In elke gemeente, elke veiligheidsregio en provincie zijn er vragen over het goed opvangen van ontheemden. Hoe werken we samen aan een structurele oplossing? Een netwerkorganisatie is goede optie om dit samen te bereiken. Samenwerking met gebruik van elkaars meerwaarde.

 • Ruimtelijk ordening

  Een weiland of toch woningbouw? Overheden staan voor een fors vraagstuk hoe we met elkaar omgaan met onze schaarse leefruimte. Een gebied ontwikkelen voor een ander doel? Gebruik een netwerkorganisatie als samenwerkingsvorm en werk samen aan eenzelfde ambitie.

everyone wins when a network gets better

Organisatienetwerken is de samenwerkingsvorm van de toekomst. Grote maatschappelijke vraagstukken vragen steeds vaker om complexe oplossingsrichtingen en handelsperspectieven die alleen samen bereikt kunnen worden. Steeds vaker worden door overheden opdrachten gegeven om in netwerkorganisaties te werken aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Dit vraagt om kennis over netwerken als organisatievorm, de organisatie van een netwerk met coördinatie en management, het sturen op een doelstellingen van partners en het netwerk zodat de omgeving ook merkt dat het netwerk actief en effectief werkt aan een oplossing.

Bureau van Burken brengt praktische ervaring en theoretische achtergronden bij elkaar en helpt netwerkorganisaties zich te ontwikkelen, blijvend te functioneren en doelen te realiseren door ritme aan te brengen en samen te werken richting één ambitie en alle doelen. Op die manier gaat het netwerk beter functioneren en haar doelen behalen én daar wint iedereen bij.

Netwerkmanagement

Sturen en besturen

Moeilijke opgaven geven complexe antwoorden. Een netwerk sturen en besturen vraagt om specifieke aanpak, organisatie en stijl van sturen om een netwerk effectvol te starten én in stand te houden bij elke volgende ontwikkeling.

Netwerkanalyse

Reflectie

In een netwerk spelen tal van belangen en verwachtingen. Hoe het netwerk functioneert is afhankelijk van tal van factoren. Met een zelfreflectieinstrument kan elk netwerk zich bezinnen op de effectiviteit.

Netwerkopstelling

Interventie

Bureau van Burken ontwikkelde op basis van systeemopstelling een methode om inzicht te krijgen in de relaties in het netwerk. Succesvolle interventies beginnen bij inzicht in het eigen perspectief op het netwerk.

Netwerkmanagement

Werkmodel voor netwerkmanagement

Bureau van Burken ontwikkelde een eenvoudig model voor het managen van het netwerk. Vier kernen vormen samen de basis voor elk netwerk en zijn onlosmakkelijk met elkaar verbonden.

Netwerkmanagement

Ambitie

Elke opdracht om een netwerkorganisatie te vormen vraagt om een ambitie die antwoord geeft op het maatschappelijke vraagstuk. De complexiteit van de vraagstukken maakt dat de ambitie zo groot is deze alleen met deeloplossingen bereikt kan worden. Bureau van Burken kan bijdragen aan het ontwikkelen van de gezamenlijke ambitie en het formuleren van de deeloplossingen

Indentiteit

Organisatienetwerken hebben een identiteit. Ingegeven door de onderlinge werkwijze, de doelen die worden behaald en de reputatie van de deelnemers. Door de eigen organisatie en stijl van leidinggeven daarop in te richten en de deelnemers bekend te maken met de effecten van het handelen kan dit een positieve stimulans zijn voor het behalen van doelen.

Deelnemers

Welke organisaties en welke personen deelnemen aan een netwerkorganisatie is belangrijk als het gaat om het realiseren van de gestelde doelen. Het managen van de relaties en de belangen is daarin een belangrijke taak voor sturende deelnemers en de organisatie van het netwerk.

Organisatie

Top Down, Informeel, met een ondersteunend team of een inhoudelijk leidende organisatie zijn mogelijkheden voor het organisatiemodel van een netwerk. De juiste mix van stijl en vorm maakt een organisatienetwerk effectvol.

Netwerkanalyse

Wat is een netwerk ?

“een groep van meer drie of meer actoren, die vaak formeel bestuurd en gevestigd zijn, die zo met elkaar verbonden zijn dat hiermee de realisatie van het gezamenlijke doel wordt gefaciliteerd.

Daarbij zijn ze doelgericht ipv bij toeval ontstaan, waarin de relaties tussen de netwerkactoren niet hiërarchisch is, naast de eigen autonomie van de actoren” (Provan & Lemaire, 2012).

Kenmerken van netwerken

Wederzijdse afhankelijkheid van de actoren in het netwerk waarbij de actoren afhankelijk zijn van elkaars bronnen (Rhodes, 2007).

Coördinatie, als tweede kenmerk, om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren (Enroth, 2011) (Bevir, 2012).

Als derde kenmerk: pluralisme. Daarbij een relatief autonome positie ten opzichte van andere netwerken en de overheid (Hasnain-Wynia, et al., 2003).

Overheden en netwerken

Uit veel studies blijkt dat de overheid een bijzondere positie heeft in netwerken.
Meestal is deze positie niet gelijk aan die van de andere actoren in het netwerk.
De (landelijke) overheid stelt de kaders waarbinnen de actoren zich kunnen bewegen om de eigen en de gezamenlijke doelstellingen te realiseren (Enroth, 2011) (Bevir, 2012).

Netwerkeffectiviteit

Of en hoe het werk van een netwerk bijdraagt aan het publieke domein is bepalend voor de effectiviteit van het netwerk (Jackson, 2011).
Belangrijk is het bereiken van de gestelde doelen. (Turrini et al., 2010)
De tevredenheid van gebruikers en gemeenschap zijn daarbij belangrijke externe indicatoren (Turrini et al., 2010).

Sturing in netwerken

Deelnemers in het netwerk

Netwerkeffectiviteit

Netwerkopstelling

Netwerkopstelling is de methode om effectvol te sturen in maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de opstelling krijg je inzicht in het netwerk van de partijen die samen het hoofd bieden aan een vraagstuk. Dit geeft mogelijkheden om veranderingen te bedenken en de effecten direct te testen in een veilige omgeving.

Methodisch

om onbewuste kennis over relaties in een netwerk te ontdekken. In een netwerkopstelling ontdekt u de verhoudingen en relaties binnen het organisatienetwerk.

Veilig

om effecten van veranderingen in een organisatienetwerk te doorzien. Een veilige context garandeert dat impliciete gedachten en meningen een effectvolle plaats krijgen.

Krachtig

om de impact van het netwerk te vergroten. U ziet de verhoudingen en de effecten van verandering in het organisatienetwerk voor uw ogen gebeuren.

Contactgegevens

CONTACTGEGEVENS

HANDELSGEGEVENS

Designed using Unos Premium. Powered by WordPress.